• Gratis offerte!
  • Info@colorizedeco.be
  • Via Whatsapp 0471/74.00.97
  • Offerte binnen de week!
  • 7/7 bereikbaar, 09u - 18u

Algemene voorwaarden

Artikel 1 –Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Colorize Deco, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomsten welke door alle medecontractanten werden aanvaard. Deze algemene voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de medecontractant/klant ook al zijn deze strijdig met de algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant/klant. Dit vanaf betaling van beginfactuur of ondertekening van offerte.

Artikel 2 –Offertes en bestellingen

Onze offerteprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Onze offertes blijven geldig gedurende 3 maanden. Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever of betaling van voorschot vermeld op beginfactuur en wanneer deze uitdrukkelijk werd aanvaard door Colorize Deco. Het aanbod voor werk wordt steeds schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het totaalbedrag van de offerte/overeenkomst buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst. Indien de bestelde hoeveelheden tijdens uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 30% van het niet uitgevoerde offertebedrag verschuldigd. In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, looizuur, houtrot/worm, schimmelvorming, foutief onderhoud en dergelijke meer. Voor opmaak van een bestek in het kader van een schadedossier voor de verzekering, wordt een eenmalige kost aangerekend van € 250 excl. BTW. Na betaling hiervan, zal een afspraak gemaakt worden en het bestek in detail afgeleverd worden.

Artikel 3 –Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen welke in de offertes worden vermeld, zijn niet bindend, doch slechts informatief. Behoudens andersluidende overeenkomst kunnen vertragingen in de uitvoering van de werken geenszins de opzegging/verbreking van de overeenkomst, enige schadevergoeding of intresten of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. Colorize Deco houdt zich het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten of de overeenkomst als verbroken te aanzien bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen. Indien een datum voor de aanvang van de werken werd overeengekomen, dient de klant Colorize Deco minstens 5 werkdagen vooraf te verwittigen indien deze door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden aangevat en op een latere datum dienen te worden uitgesteld. Bij gebreke hieraan is de klant een vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4 –Uitvoering

De plaatsen waar gewerkt moet worden dienen vlot en veilig toegankelijk te zijn (d.w.z. vensterbanken dienen leeggemaakt te zijn, kunstvoorwerpen en persoonlijke items verwijderd, meubilair opzijgezet, huisdieren apart gezet en dergelijke)  Indien parkeergelegenheid schaars is of onmogelijk, valt het onder de verantwoordelijkheid van de klant om parkeerverbod/vergunningen aan te vragen bij de stad alvorens de werken te laten doorgaan. Bij gevelrenovatie dient opdrachtgever zelf de gemeente van werfadres te contacteren aangaande eventuele nodige toelatingen om veranderingen aan te brengen in het straatbeeld. Voor alle (bijkomende)werken welke niet voorzien zijn in de offerte/overeenkomst zal een regie prijs worden aangerekend (55 Euro/uur), vermeerderd met de kostprijs van de gebruikte materialen. Wachttijden of andere kosten voortvloeiend uit omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van Colorize Deco, zullen eveneens aan regietarief worden doorgerekend. De klant zorgt ervoor dat de werf vrij toegankelijk is wat inhoudt dat deze niet afgesloten is, dan wel dat een sleutel ter beschikking wordt gesteld of telkens iemand aanwezig is om toegang te verlenen tot de werf. De klant stelt steeds elektriciteit, water en sanitaire ruimtes ter beschikking van Colorize Deco, alsook een af te sluiten ruimte waar het materiaal en materieel veilig kan worden opgeborgen. Verbruiksproducten (verf, reinigingsmiddelen etc.) dewelke geleverd werden, maar niet opgebruikt werden blijven steeds eigendom van Colorize Deco. De bepaalde prijs omvat  steeds de verwerking van het volume van deze producten benodigd tot het correct uitvoeren van desbetreffende werken, niet het totale volume hiervan. Colorize Deco zal steeds zijn geproduceerd afval meenemen en ter vernietiging aanbieden aan afvalverwerkingsbedrijf van zijn keuze. Extra afval van de klant of derden resulteert in een bijkomstige kost van € 35 euro excl. BTW bij eindafrekening.

 

Artikel 5 –Aanvaarding, zichtbare en onzichtbare gebreken

Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door Colorize Deco. Elke klacht dient te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken en dit per aangetekende brief. Na het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard, in geen geval kan volledige betaling van eindfactuur uitgesteld worden. Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van Colorize Deco worden weerhouden. Eventuele meer werken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief € 55 per uur excl. BTW, vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten. Colorize Deco draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, looizuur, houtrot/worm, schimmelvorming, schade door verwijderen afplak aan slecht/foutief behandelde ondergrond en dergelijke meer. Verzoekt de klant Colorize Deco werkzaamheden uit te voeren op eigen werkwijze of  met reeds door de klant ter beschikking gestelde materialen of wanneer dergelijke schade reeds aanwezig lijkt, vervalt enige garantie op het te behalen resultaat.

Artikel 6 –Risico

Colorize Deco draagt geen verantwoordelijkheid wanneer tijdens de uitvoering van de werken andere aannemers of derden die de werf betreden schade veroorzaken aan de door Colorize Deco uitgevoerde werken. De herstelling van deze schade wordt eveneens afgerekend aan regietarief € 55 excl. BTW, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte producten. Colorize Deco behoudt het eigendomsrecht op de geleverde of geplaatste goederen tot de prijs door de opdrachtgever volledig werd betaald. Anderzijds draagt de opdrachtgever het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed afsluiten en bewaken van de werf. Producten en werktuigen welke op de werf werden geleverd, worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. Materialen die door derden beschadigd  geraken of verdwijnen op de werf, worden opnieuw aangekocht en aangerekend  aan adviesprijs op aparte verkoopfactuur. De premies voor eventuele verzekering tegen diefstal of beschadiging van de op de werf geleverde goederen en materieel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 –Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Colorize Deco is beperkt tot vergoeding van de schade te wijten aan het foutief uitvoeren van de hoofdverbintenis van de overeenkomst. Colorize Deco is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade. Elke schade dient binnen de 8 dagen na haar ontstaan per aangetekende brief ter kennis van Colorize Deco te worden gebracht. Colorize Deco kan slechts aansprakelijk worden gesteld en tot vergoeding gehouden zijn voor door haar of de door haar producten veroorzaakte schade ten belope van maximaal de verzekerde bedragen conform de polis BA.

Artikel 8 –Betalingen

Bij het afsluiten van de overeenkomst dient een voorschot van min. 30 % van de overeengekomen aannemingsprijs te worden betaald, tenzij anders vastgelegd in de aanvaarde offerte, ten laatste 5 dagen voor aanvang van de werken. Het saldo van 70 % wordt gefactureerd volgens de vordering van de werken. Eventuele prestaties in regie zullen verrekend worden op de eindfactuur onder rubriek 'regie'. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar. Tevens is een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 150 Euro excl. BTW. Tenslotte is een vast bedrag van 40 euro excl. BTW invorderingskosten verschuldigd conform art. 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 9 –Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.